Archív Nedeľných čítaní a homílií

Nový rok - rok B


     Pastieri sa poponáhľali a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané. Po ôsmich dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počal v živote matky.


Lk 2, 16- 21

BEZ BOŽIEHO POŽEHNANIA MÁRNE NAŠE NAMÁHANIA

     Drahí bratia a sestry,
     po tieto dni ste si vymieňali vianočné a novoročné pozdravy. Aj ja vás chcem pozdraviť na začiatku roku 2006. Každého osobitne, každú vašu rodinu, ako aj každú našu farnosť. Lebo mi záleží na každom z vás! Keď vám vyslovujem svoje žičenia, nechcem sa obmedziť iba na to, aby ste bolí zdraví, aby sa vám darilo v práci, aby ste bolí spokojní a šťastní. Myslím predovšetkým na vaše duchovné dobro, aby ste boli v Božích očiach bohatí na dobré skutky.
     1) V dnešnej svätej omši sme v prvom čítaní počuli, ako Boh upozorňuje Árona: „Takto budú vzývať moje meno nad izraelskými synmi, a ja ich požehnám.“ Božie požehnanie treba vyprosovať. Uisťujem vás, že aj ja som už vzýval nad vami všetkými Pána Boha - robím to každý deň, a nielen teraz - a dúfam, že vás Pán požehná. Slovenské príslovie hovorí: „Bez Božieho požehnania, márne naše namáhania.“ Preto vás všetkých povzbudzujem, buďte pokorní pred Bohom a verte v silu modlitby. Modlite sa každý deň ráno, modlite sa pred jedlom a po jedle, modlite sa keď zvonia na Anjel Pána, modlite sa večer pred spaním. Modlite sa sami - a vždy, keď je to možné, modlite sa aj spoločne ako rodina. Vaša rodina má byť cirkvou v malom, domácou cirkvou. A nezabúdajte chodiť na modlitbu každú nedeľu, aby ste sa modlili spolu so všetkými členmi farnosti. Veď farnosť, to nie je len nejaká vonkajšia organizácia. Farnosť je duchovná rodina Božích detí, rodina, ktorú utvára a zjednocuje Pán Ježiš prítomný v Najsvätejšej Eucharistii. S týmto predsavzatím, že sa chceme s láskou a v pokore modliť, lebo cítime potrebu Božieho požehnania, začnime tento nový rok tak, aby bol šťastný, hmotne i duchovne.
     2) Duch Svätý nám perom svätého Pavla pripomína v druhom čítaní, že Boh poslal svojho Syna, „aby sme dostali adoptívne synovstvo“. Pán Ježiš, Boží Syn, prišiel nielen preto, aby sme sa mali z čoho radovať na Vianoce. On prišiel, aby nás urobil svojimi bratmi a sestrami; a jeho Duch nás učí oslovovať Boha: „Abba, Otče“. Teda nie sme otrokmi. Boh chce, aby sme ho volali Otcom a aby sme sa cítili jeho dedičmi. Preto všetko, čo budete v tomto roku robiť, robte to ako Božie deti, ako Boží synovia a dcéry s láskou, v nádeji na večné dedičstvo v nebi. Starajte sa o toto dedičstvo. Ono je najvyššia hodnota. A preto si ho chráňte, lebo ho možno stratiť hriešnym životom. Dnes sa veľa hovorí o „vtáčej chrípke“ a čo treba robiť, aby sa k nám nedostala. Hej, to treba robiť. Ale oveľa väčšie úsilie by sme mali vyvinúť o to, aby sa do našej duše a do našich rodín nedostala nákaza hriechu, lebo to je choroba s následkom večnej smrti. Je boľavé, že sa tak ľahko vpúšťa „bacil hriechu“ do verejného i rodinného života prostredníctvom nemorálnych časopisov a televíznych programov. Keď nás ohrozuje, odmietnime časopis, vypnime televízor, aby sa naša rodina nenakazila touto „duchovnou chrípkou“.
     V novom roku konajte svoje náboženské, občianske a rodinné povinnosti s vierou, že to, čo robíte na pokyn správne formovaného svedomia, žiada od vás Boh, náš Otec. Blahoslavený Ján XXIII. po zvolení za pápeža takto oslovil veriacich zídených na námestí svätého Petra: „Keď prídete domov, pohladkajte svoje deti a povedzte im, že je to pohladkanie od pápeža.“ Podobne sa aj vy snažte robiť dobre a pamätajte, že každým dobrým skutkom ohlasujete svetu Božiu dobrotu. On chce cez vás preukazovať svoju dobrotu. Teda: „Nech vidia ľudia vaše dobré skutky a oslavujú vášho Otca, ktorý je na nebesiach!“ Zapíšte si do nového kalendára na tento rok takéto predsavzatie.
     3) A v dnešnom evanjeliovom úryvku sme čítali, ako sa pastieri „poponáhľali“ do Betlehema a ako našli Pannu Máriu, sv. Jozefa a Dieťatko, o ktorom im hovoril Pánov anjel, že sa im narodil Spasiteľ, Kristus Pán, a že „táto radosť bude patriť všetkým ľuďom“. Teda aj nám. Majme radosť z toho, že sme kresťanmi. „Nehanbite sa za Krista!“ povedal nám Ján Pavol II. keď bol v Bratislave. „Poponáhľajte sa“ aj vy, už nie do Betlehema v Palestíne, ale do svojho kostola, aby ste našli Ježiša vo svätostánku, aby ste ho hlbšie poznali a väčšmi milovali. A pozdravme vedľa Ježiša aj Pannu Máriu, jeho matku. Bez Panny Márie je Pán Ježiš nemysliteľný. Ona je z Božej vôle jeho matkou a my dnes s radosťou slávime jej sviatok, sviatok Panny Márie Bohorodičky. Uctievajme ju! Ona je prvá v dejinách ľudstva, čo sväto žila s Ježišom a pre Ježiša od jeho narodenia až po jeho smrť; a ona je prvá, ktorá je s telom i dušou s osláveným Ježišom v nebi. Ona je pre nás svojím príkladom a svojím orodovaním veľkou pomocou žiť svoj život dobre a zakončiť ho šťastne.
     Drahí bratia a sestry, toto je môj odkaz a želanie, ku ktorému sa pripájajú aj pomocní a emeritní biskupi. Majte záujem o Božie požehnanie, žite dôstojne, ako sa patrí na Božích synov a dcéry, a uctievajte synovsky Bohorodičku Pannu Máriu. Modlím sa za vás, aby sa vám to v tomto roku podarilo.

Ján Sokol arcibiskup - metropolita