Farské oznamy na 7. nedeľu "cez rok" - 23.2.2020

1. Liturgický kalendár:

Streda - Popolcová streda

2. Zmierna poklona:

V pondelok a utorok budeme odprosovať za hriechy fašiangových dní. Sviatosť Oltárna bude vystavená v čase 16.30-17.30 hod. Adorácia sa zakončí odprosujúcou pobožnosťou a sv. omšou. Kto sa zúčastní aspoň polhodinovej adorácie, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

3. Popolcová streda:

Na popolcovú stredu 26.2. nie je prikázaný sviatok. Sv. omše budú: 7.00, 12.00,17.30 hod. Je však prísny pôst: od 14. roku do konca života sa zdržiavať mäsitého pokrmu a od 18. roku do 60. roku života z troch možností sa iba raz za deň dosýta najesť. V tento deň nemožno nahradiť zdržiavanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia.

4. Pobožnosť Krížovej cesty:

V našom kostole bude bývať každý piatok o 17.00 hod. a po nej bude svätá omša.

5. Odpustky:

V pôstnom období ich môže získať za obvyklých podmienok, ten, kto sa zúčastní na pobožnosti Krížovej cesty alebo sa v piatok pomodlí pred krížom alebo obrazom Ukrižovaného modlitbu: Dobrý a preláskavý Ježišu...

6. Zbierka na Charitu:

Uskutoční sa na 1. pôstnu nedeľu, t.j. 1.3. pri všetkých svätých omšiach. Na výveske sa nachádza list riaditeľa BACH, v ktorom vyjadruje vďačnosť všetkým veriacim, ktorí prispievajú do zbierky na charitu. Pán Boh zaplať za vaše milodary!

7. Detská sv. omša:

Uskutoční sa v nedeľu 1.3. o 12.00 hod. Srdečne pozývam!

8. Zapisovanie úmyslov na sväté omše:

Na mesiac apríl zapisujeme úmysly sv. omší v nedeľu 1.3.

9. DobroQVbazár:

Koná sa v Quo Vadis 27.2. v čase 18.00-20.00 hod. tentoraz na tému Hľadanie zmyslu a krásy v procese kreatívnej módnej tvorby s manželmi z Ateliéru LUZ. Môžete si vybrať kúsok garderóby za dobrovoľný príspevok, ktorý bude venovaný na pomoc s dokončením exteriéru pastoračného centra v Jarovniciach.

10. Magisterské štúdium katolíckej teológie:

RKCMBF UK ponúka v akademickom roku 2020/2021 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 30.4.2020. Bližšie informácie sú na webovej stránke fakulty: www.frcth.uniba.sk.