Farnosť Najsvätejšej Trojice,
Veterná 1,
811 03 Bratislava
tel/fax: 02/5441 5106

IBAN FÚ: SK3709000000000011475116
Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok 8:30 - 12:00 Matrika
Utorok 19:00 Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda 13:30 - 17:00 Matrika
Štvrtok 19:00 Stretnutie so snúbencami
Piatok 8:30 - 12:00 Matrika
               

K sobášu je potrebné priniesť krstné listy snúbencov, ktoré nesmú byť staršie ako 6 mesiacov.
Prihlasuje sa tri mesiace pred sobášom.

Ku krstu dieťaťa je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a potvrdenie o cirkevnom sobáši rodičov.